NavigatieNavigatie
 

anbi gegevens
ANBI Gegevens
ANBI Gegevens

Met ingang van 1 januari 2016 is aan de Stichting Rita's Reisbureau de ANBI status toegekend.
 

Lees meer: Toekenning ANBI Status ( pdf )
 

Lees meer: Algemeen Nut Beogende Instellingen (website belastingdienst )

 

Wilt u meer weten over aftrekbare giften? Lees meer via Giften (website belastingdienst ) 

 

 

Stichting Rita's Reisbureau - jaarverslag 2016

 

Inleiding

De Stichting Rita's Reisbureau is formeel opgericht bij notariële akte van 4 februari 2015. Maar Rita's Reisbureau is feitelijk al veel ouder : de stichting bouwt voort op een ervaring van bijna twintig jaar. Het werk werd tot voor kort uitgevoerd als project van MARA (instelling voor maatschappelijk activeringswerk) te Rotterdam.

 

Bestuur

In 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:

De leden van het stichtingsbestuur hebben onderling geen familiale of zakelijke betrekkingen. Zij ontvangen geen bezoldiging en maken slechts bij uitzondering gebruik van de mogelijkheid om werkelijk gemaakte kosten te declareren.

Eind 2016 heeft de heer Jaap van Soest afscheid genomen. We zijn hem zeer erkentelijk en dankbaar voor al het werk wat hij vele jaren voor Rita’s Reisbureau verricht heeft.

 

Het bestuur van de stichting vergaderde in 2016 tweemaal, en had verder geregeld e-mailcontact. Vaste agendapunten zijn verwerven van fondsen en locaties, verdelen van de vakanties, personele en financiële zaken. In de eerste vergadering van het jaar werd met name over organisatorische zaken gesproken, terwijl tijdens de tweede bestuursvergadering  o.a. het seizoen 2016 werd geëvalueerd.

 De bestuursvergaderingen worden altijd bijgewoond door de uitvoerend coördinator.

 

Uitvoering van de werkzaamheden

Al voor de oprichting van de stichting was dhr. Bas van Es, te Rotterdam, uitvoerend coördinator voor Rita's Reisbureau. Ook in het verslagjaar 2016 werd hij in zijn vrijwilligerswerk bijgestaan door zijn vrouw Coby en dochter Jacqueline. De coördinator heeft als voornaamste taak het samenbrengen van vraag en aanbod. Hij onderhoudt de contacten met de aanbieders van vakantie-lokaties, en met de tussenpersonen die  vakantiegangers aanmelden. Hij verzorgt de administratie, beheert de website en vervult verder alle taken die voor een goede uitvoering van het werk van Rita's Reisbureau noodzakelijk zijn. De coördinator ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding.

 

Rita's Reisbureau kon in 2016 beschikken over 17 accommodaties (2015 : 18,). Er waren 105  geregistreerde  aanmeldingen die via Rita’s Reisbureau op vakantie wilden in 2016. Totaal ging het om 158 volwassenen en 228 kinderen. Uiteindelijk zijn er 114 volwassen en 138 kinderen daadwerkelijk op vakantie kunnen gaan.

Dit waren 85 plaatsingen tegen 52 plaatsingen in 2015.

We hadden in 2015 52 weken ter beschikking om gezinnen op vakantie te sturen. Daarnaast konden we 1 week een groep van 33 personen in een locatie tegelijk op vakantie laten gaan. Er waren in 2016 13 boekingen buiten het hoogseizoen. Hier werd vooral gebruik van gemaakt door ouderen zonder kinderen.

Dus al met al een geweldig mooi jaar. Zo een stijging om mensen op vakantie te kunnen laten gaan smaakt naar meer. Echter, we zien dat het aantal locaties aan het teruglopen is. De inzet van coördinator en bestuur van Rita’s Reisbureau is om in 2017 nieuwe locaties te werven zodat we wederom zoveel of nog meer mensen blij kunnen maken met een weekje vakantie. Wetende dat men anders niet op vakantie kan.

Van de gasten kwam het merendeel binnen via de gebruikelijke tussenpersonen: de kerken en maatschappelijk werk. Ook via voedselbanken kregen we aanmeldingen en konden we mensen blij maken.

Waar het vervoer van vakantiegasten andere jaren nogal eens problemen opleverde, zijn we vanaf 2015 nadrukkelijk gaan wijzen op de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen.

 

Van de gasten wordt een bijdrage van

maximaal € 50 per boeking gevraagd. Zo nodig springt de aanmeldende tussenpersoon hierin bij. Een beperkt aantal gasten is meegeweest zonder een eigen bijdrage te betalen.

Rita's Reisbureau betaalde in 2016 voor enkele accommodaties een of meerdere weken een beperkte vergoeding voor huur, energie, en/of schoonmaak.


 


      Financien Rita's Reisbureau            


 

Realisatie per 26 oktober 2017
                           

Uitgaven Begroting 2017

  | Realisatie   per  26/10
 
    |      
Vrijwilligers       400,00 |         300,00
  Vergoedingen     300,00   |      300,00  

  Representatie &

  Attenties

    100,00  

|

|

     
      |      
Organisatie      1685,40 |          821,30
   Website       35,40   |      

   Papier-, Kopieer,

   Portikosten

    400,00  

|

|

     
   Bankkosten     150,00   |      111,06  
   Bijeenkomsten       50,00   |      

   Reis- en

   onkosten

    500,00  

|

|

     710,24  
   Bestuurskosten       50,00   |      
   Onvoorzien     500,00   |      
      |      
Activiteiten     €3300,00 |       €2759,90
   Brochure   1000,00   |      834,90  
   Fietshuur        0,00   |      
   Vervoer     300,00   |      300,00  
   Bijdrage Huisjes   2000,00   |     1625,00  
      Ellorado     |      
      Logeerhuis      |    575,00    
      Wonderhuisje     |      
      Zonnemolen     |      
      Ouwerkerk     |      

      Ouwerkerk
      schoonmaak

   

|

|

     
      Arnhem      |    800,00    

      Groene

      Vrienden

   

|

|

     
      Eva Zutphen      |    250,00    
      |      
Totaal     €5385,40 |       €3881,20
             
             
Inkomsten     |      
      |      

   Eigen bijdrage

   vakantiegasten

      1800,00

|

|

        2225,00
   Overheid             0,00 |      
   Giften       2000,00 |         1325,00
   Fondswerving       1584,50 |      

   Opname uit

   reserve

   

|

|

        1000,00
      |      
Totaal     €5384,50 |       €4550,00

 

Zie ook: realisatie per 26 oktober 2017   (*.pdf)

 


                                           Financieel verslag 2016 


Uitgaven                            
    Vrijwilligers                           366,50
    Organisatie                        1.526,98
    Activiteiten                        2.355,83
                            
                            
                Totaal                 € 4.249,31                         
                            
                                        
                            
                            
    Eigen bijdrage vakantiegasten                    1.800,00
    Giften                                                      2.184,00
    Rente                                                             3,06
   

    Tekort                                                         262,25
                            
                Totaal                                        € 4.249,31
                            

 


Stichting Rita's Reisbureau - jaarverslag 2015


De Stichting Rita's Reisbureau is formeel opgericht bij notariële akte van 4 februari 2015, dus 2015 vormde het eerste werkjaar van de stichting. Maar Rita's Reisbureau (RRB) is feitelijk al veel ouder: de stichting bouwt voort op een ervaring van bijna twintig jaar. Het werk werd tot voor kort uitgevoerd als project van MARA (instelling voor maatschappelijk activeringswerk) te Rotterdam. Bij de verzelfstandiging van Rita's Reisbureau past een woord van dank aan MARA en aan de tientallen vrijwilligers die zich de voorbije jaren voor Rita hebben ingezet.

 

Met het belang van  continuïteit is rekening gehouden bij de samenstelling van het eerste stichtingsbestuur. Bij de oprichting bestond het bestuur uit:

voorzitter   Mw. Irene Vriens, te Amersfoort, bestuurslid van Actioma (de landelijke koepel  voor katholiek maatschappelijk activeringswerk) 
secretaris   Dhr. Jaap van Soest, te Diepenheim, als eigenaar van een vakantie-lokatie  betrokken bij RRB
penningmeester   Dhr. Ron van Leeuwen, te 's-Gravenhage, medewerker van MARA en  projectleider voor  RRB
bestuurslid   Dhr. Pim Jansen, te Gouda, eerder adviseur bij RBB
bestuurslid   Dhr. Harry Scharrenborg. In de loop van het verslagjaar trad Harry Scharrenborg, te Zevenaar, aan als nieuw bestuurslid; hij is als diaconaal werker via verschillende lijnen en projecten betrokken bij het diaconale werk van de katholieke en protestantse kerken in Nederland. Hij is tevens lid van de Algemene Ledenvergadering van de Voedselbanken Nederland.  

 

De leden van het stichtingsbestuur hebben onderling geen familiale of zakelijke betrekkingen. Zij ontvangen geen bezoldiging en maken slechts bij uitzondering gebruik van de mogelijkheid om werkelijk gemaakte kosten te declareren.

 

Het bestuur van de stichting vergaderde in 2015 tweemaal, en had verder geregeld e-mail-contact. Vaste agendapunten zijn personele en financiële zaken. Daarnaast werd in de eerste vergadering, die  kort na de formele oprichting van de stichting plaats vond, vooral over organisatorische zaken gesproken, terwijl tijdens de tweede bestuursvergadering  o.a. het seizoen 2015 werd geëvalueerd en een beleidsnota werd vastgesteld. 

De bestuursvergaderingen worden altijd bijgewoond door de uitvoerend coördinator.

Al voor de oprichting van de stichting was dhr. Bas van Es, te Rotterdam, uitvoerend coördinator voor Rita's Reisbureau. Ook in het verslagjaar 2015 werd hij in zijn vrijwilligerswerk bijgestaan door zijn vrouw Coby en dochter Jacqueline. De coördinator heeft als voornaamste taak het samenbrengen van vraag en aanbod. Hij onderhoudt de contacten met de aanbieders van vakantie-lokaties, en met de tussenpersonen die vakantiegangers aanmelden. Hij verzorgt de administratie, beheert de website en vervult verder alle taken die voor een goede uitvoering van het werk van Rita's Reisbureau noodzakelijk zijn. De coördinator ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding.

 

Rita's Reisbureau kon in 2015 beschikken over 18 accomodaties (2014 : 12, 2013 : 9) voor in totaal 64 weken. Hiervan vielen 33 weken in de grote vakanties, en met 32 geboekte weken zat de vakantieperiode dus praktisch vol. Van de mogelijkheden in het voorseizoen is minder gebruik gemaakt : slechts 6 van de 31 beschikbare weken werden geboekt. Het laatste was aanleiding om nadrukkelijker gasten te gaan werven voor het voorzeizoen : ouders met jonge kinderen en/of senioren die niet aan schoolvakanties gebonden zijn.

We kregen in het verslagjaar 62 aanmeldingen (2014 : 51, 2013 : 23), dus er is sprake van een langzame groei. Hetzelfde geldt voor de afgesloten contracten : 39 (2014 : 30, 2013 : 22). Bij de contracten zat in 2015 (evenals in 2014) een groep van 12 à 15 ex-psychiatrische mensen die onder begeleiding een week lang halve dagen hebben geklust en (natuurlijk gratis) halve dagen vakantie hebben gehouden.

Van de gasten kwam 88% binnen via de gebruikelijke tussenpersonen. Voor het eerst was ook een uitnodiging uitgegaan naar enkele voedselbanken, en deze meldden de overige 12 % aan. Waar het vervoer van vakantie-gasten andere jaren nogal eens problemen opleverde, heeft de stichting in 2015 nadrukkelijk gewezen op de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen , en is bijgevolg dit jaar slechts driemaal een beroep gedaan op de coördinator om een chauffeur te regelen. 

Van de gasten wordt een bijdrage van maximaal € 50 per boeking gevraagd. Zo nodig springt de aanmeldende tussenpersoon hierin bij. Een beperkt aantal gasten is meegeweest zonder een eigen bijdrage te betalen. 

Rita's Reisbureau betaalde in 2015 voor 8 accomodaties een of meerdere weken een vergoeding voor huur, energie, en/of schoonmaak. Hiermee was in totaal € 2200 gemoeid. 

 

De staat van baten en lasten over 2015, zoals goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2 maart 2016, vertoont het volgende beeld :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2015

 

Realisatie 2015

Begroting 2016

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers

750,00

 

 

 

335,00

 

400,00

 

 

 

Vergoedingen

 

 

300,00

 

 

 

 

 

 

Representatie/attenties

 

 

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie

3.200,00

 

 

 

3.131,48

 

1.485,40

 

 

 

Website

 

 

 

 

35,40

 

35,40

 

 

 

 

Papier-, kopieer-, portikosten

 

399,17

 

400,00

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

79,74

 

100,00

 

 

 

 

Bijeenkomsten

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

Reis- en onkosten

 

 

693,09

 

800,00

 

 

 

 

P.R. (incl nieuw briefpapier, e.d.)

704,83

 

 

 

 

 

 

Diversen (w.o. stichtingskosten)

639,75

 

 

 

 

 

 

Drukwerk

 

 

 

 

544,50

 

 

 

 

 

 

Bestuurskosten

 

 

35,00

 

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten

 

3.000,00

 

 

 

3.128,80

 

3.500,00

 

 

 

Brochure

 

 

 

943,80

 

1.000,00

 

 

 

 

Fietshuur

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Vervoer

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Bijdrage huisjes

 

 

2.185,00

 

2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

€6.950,00

 

 

 

€6.595,28

 

€5.385,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen bijdrage vakantiegasten

1.000,00

 

 

 

1.331,25

 

1.500,00

 

 

Overheid

 

1.000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

Giften

 

3.200,00

 

 

 

4.703,13

 

2.000,00

 

 

 

PCI ZuidHolland-Noord

 

2.708,00

 

 

 

 

 

 

Stichting Mara

 

 

1.995,13

 

 

 

 

 

Fondswerving

1.750,00

 

 

 

0,00

 

1.885,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

€6.950,00

 

 

 

€6.034,38

 

€5.385,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                en  goedgekeurd   jaarverslag  2014.

 

Uitgaven  

      Vrijwilligers         335,00

      Organisatie      1.242,40

      Activiteiten      3.128,80

      Investeringen  1.889,08

  

          totaal       € 6.595,28

  

Inkomsten  

Eigen bijdrage vakantiegasten       1.331,25

                               Giften          4.703,13

                               Tekort             560,90

  

                               totaal        € 6.595,28

 

De uitgaven waren lager dan begroot, maar hetzelfde gold voor de inkomsten. Het tekort dat zodoende ontstond is ten laste van de reserve gebracht. De relatief hoge investeringen in 2015 betreffen vooral eenmalige kosten in verband met het oprichten van de stichting (met inbegrip van drukwerk).  

De balans per einde 2015 is vastgesteld als volgt : 

 

Activa                                          Passiva 

 

Vlottende activa          5.385,40      Eigen vermogen       4.940,96

Liquide middelen         4.940,96      Voorzieningen          5.385,40 

Totaal                      10.326.36                                   10.326.36        

 


Het Beleid van de Stichting Rita


De statuten omschrijven duidelijk doel en middelen. In dienst daarvan willen het bestuur en de andere vrijwillige medewerkers van de Stichting Rita een kleine organisatie zijn, informeel, met een lichte structuur en weinig overheadkosten. We betalen geen loonkosten, en vergoeden alleen aantoonbare onkosten die door onze vrijwilligers zijn gemaakt. Voor accomodaties betalen we alleen als we daarmee een bijzonder kwetsbare gast kunnen helpen die niet ergens anders terecht kan, bijvoorbeeld vanwege een handicap.
 

We hanteren geen harde targets, maar willen wel geleidelijk werken aan een landelijke dekking voor gasten en accommodaties. De groei en het volume moeten hierbij ondergeschikt blijven aan de persoonlijke toets in de relaties tussen gasten en aanbieders van accommodaties.

 

Uitbreiding willen we o.a. bereiken door ook buiten de meestal toch al drukke zomerperiode vakantieweken aan te bieden, met name voor mensen met kinderen beneden de leerplichtleeftijd, en voor oudere echtparen of alleenstaande personen zonder kinderen. Het seizoen kan dan worden opgerekt van twee maanden (juli en augustus) naar ongeveer vijf maanden (mei tot en met september). Aan het vroegere voorseizoen of latere naseizoen zijn waarschijnlijk teveel kosten verbonden in verband met verwarming van de accomodaties.

 

Een andere manier om geleidelijk uit te breiden zit in overleg en afstemming met collega-organisaties. Zo'n samenwerking is ook om andere redenen wenselijk en zal door de Stichting Rita daarom zoveel mogelijk worden bevorderd.

 

Medewerkers van de kerkelijke caritas en diakonie, en van diverse organisaties voor maatschappelijk werk, vinden wij telkens weer bereid gasten te selecteren en voor te dragen voor een vakantie met Rita's Reisbureau. Wij hebben vertrouwen in de professionaliteit en betrokkenheid van deze medewerkers, en hanteren geen of slechts een lichte aanvullende toets. Met het oog op de beperkte financiële middelen van de Stichting Rita wordt ernaar gestreefd dat de organisatie van de 'aanbrenger' ook het vervoer regelt en de eventuele reiskosten van de gasten naar de vakantieaccomodatie draagt.

 

Zo lang het aantal huishoudens beneden de armoedegrens groot blijft, streven we ernaar ieder jaar nieuwe gasten een kans te bieden voor een vakantie met Rita's Reisbureau. Om het 'shoppen' langs verschillende aanbieders af te remmen, zal gegadigden worden gevraagd naar recente vakantie-ervaringen. Uitwisseling van gegevens op dit gebied met andere vakantie-aanbieders stuit op het noodzakelijke respect voor de privacy van onze gasten. Dezelfde privacy brengt ons ertoe geen of slechts uiterst summiere informatie vast te leggen met betrekking tot de financiële of andere persoonlijke omstandigheden van de gasten; ook hierin vertrouwen wij op de kennis en het inzicht van de 'aanbrengers'.

 

Stichting Rita's Reisbureau.  november 2015.